DOPORUČENÉ POSTUPY

MammaPrint je zahrnut v mnoha pokynech ke klinické praxi vydávaných světově uznávanými organizacemi zabývajícími se léčbou rakoviny. Klinické pokyny jsou doporučení založená na důkazech a jsou určeny odborníkům ve zdravotnictví, kteří jsou aktivní v péči o pacienty.

Pokyny mají na základě aktuálních a přezkoumaných důkazů zlepšit kvalitu péče a služeb. MammaPrint je například jediný test svého druhu zahrnutý v pokynech Americké společnosti pro klinickou onkologii pro léčbu pacientů s negativními uzlinami.

MammaPrint zařadily do svých doporučených postupů NCCN a ASCO, ESMO, AJCC a  St. Gallen.

ASCO – Breast Cancer Biomarkers Flipbook

ASCO – Breast Cancer Guideline

NCCN – Guideline – leták

KLINICKÉ STUDIE 

Studie MINDACT

MammaPrint podporují klinické důkazy nejvyšší možné kvality (úroveň 1A) z průlomové nezávislé studie MINDACT publikované v New England Journal of Medicine v roce 2016.

MINDACT je zkratkou pro In Node-negative (or 1-3 positive lymph node) Disease may Avoid ChemoTherapy (studii čipů v diagnostice onemocnění s negativními uzlinami (nebo 1 – 3 pozitivními uzlinami), které umožní vyhnout se chemoterapii. Jednalo se o fázi III prospektivní, randomizované, klinické studie testování rekurence karcinomu prsu.

Studie zkoumala klinický přínos MammaPrintu v porovnání se standardními patologickými kritérii (nebo při jejich společném využití) ve výběru pacientek, které by pravděpodobně neprofitovaly z použití adjuvantní chemoterapie.

Účastníci byli rozřazeni do kategorií s nízkým a vysokým rizikem rekurence dvěma způsoby: zaprvé podle analýzy tkáně tumoru s použitím MammaPrint a zadruhé s použitím Adjuvant!Online, nástroje, který spočítá riziko rekurence karcinomu prsu na základě běžných klinicko-patologických faktorů.

Pacienti s nízkým rizikem podle klinického i genomického hodnocení nepodstoupili chemoterapii, zatímco pacientům s vysokým rizikem podle obojího hodnocení bylo doporučeno chemoterapii podstoupit. Pacienti s nejasným výsledkem byli randomizováni k použití buď klinického nebo genomického (MammaPrint) hodnocení k rozhodnutí o použití chemoterapie.

Studie PROMIS

V roce 2015 hodnotila studie PROMIS2 (Prospective Study of MammaPrint in Breast Cancer Patients with an Intermediate Recurrence Scor – Prospektivní studie MammaPrintu u karcinomu prsu u pacientů se středním rizikem rekurence) 840 pacientů s karcinomem prsu v časném stádiu, u kterých genomický test Oncotype DX určil „střední“ riziko rekurence. Cílem bylo vyhodnotit změnu rozhodnutí lékaře po zjištění výsledku podle testu MammaPrint.

Při analýze podskupiny 368 pacientů, u kterých bylo původní rozhodnutí o léčbě (na základě výsledku testo Oncotype DX) v rozporu s výsledkem MammaPrintu, u 76% došlo ke změně plánu léčby, kdy byla chemoterapie přidána nebo zastavena.

Autoři studie došli k závěru, že MammaPrint poskytuje klinicky cenné informace o pacientech, kteří byli testem Oncotype DX (podpis 21 genů)  klasifikováni se středním rizikem a že je možné, že lékaři si ho objednají jako prostředek pro pomoc k určení léčby pro tyto pacienty.

V 79% případů lékaři uvedli, že cítí větší jistotu, pokud je jejich doporučení léčby založeno na výsledcích testu MammaPrint.

Studie STO – 3

Ve studii publikované v roce 2017 byl MammaPrint použit k analýze 652 pacientů s daty z dvacetiletého sledování v prospektivní randomizované studii Stockholm Tamoxifen.

Studie prokázala, že MammaPrint dokáže identifikovat podskupinu pacientů s mimořádně nízkým rizikem rekurence 20 let od diagnózy (nízké riziko pozdní (20 let) rekurence).

U těchto pacientů, z nichž většina podstoupila pouze dva roky léčby tamoxifenem, bylo pozorováno 97% dvacetileté specifické přežití. U pacientů nízkým rizikem pozdní rekurence (20 let), kteří po operaci nepodstoupili žádnou léčbu (chemoterapii ani hormonální terapii) byla pozorována 94% míra specifického přežití.

Tato informace může lékařům pomoci rozhodnout se, zda určitým pacientům doporučit rozšířenou, standardní nebo omezenou hormonální terapii. Lékařům i pacientům nabízí více možností, jak onemocnění léčit.

SABC 2018 – Abstrakta odborných přednášek Agendia