ODPORÚČANÉ POSTUPY

MammaPrint je zahrnutý v mnohých pokynoch ku klinickej praxi vydávaných svetovo uznávanými organizáciami zaoberajúcimi sa liečbou rakoviny. Klinické pokyny sú odporúčania založené na dôkazoch a sú určené odborníkom v zdravotníctve, ktorí sú aktívni v starostlivosti o pacientov.

Pokyny majú na základe aktuálnych a preskúmaných dôkazov zlepšiť kvalitu starostlivosti a služieb. MammaPrint je napríklad jediný test svojho druhu zahrnutý v pokynoch Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu pre liečbu pacientov s negatívnymi uzlinami.

MammaPrint zaradili do svojich odporúčaných postupov NCCN a ASCO, ESMO,AJCC a St. Gallen.

ASCO – Breast Cancer Biomarkers Flipbook

ASCO – Breast Cancer Guideline

NCCN – Guideline – leták

KLINICKÉ ŠTÚDIE 

Štúdia MINDACT

MammaPrint podporujú klinické dôkazy najvyššej možnej kvality (úroveň 1A) z prelomovej nezávislej štúdie MINDACT publikovanej v New England Journal of Medicine v roku 2016.

MINDACT je skratkou pre In Node-negative (or 1-3 positive lymph node) Disease may Avoid ChemoTherapy (štúdiu čipov v diagnostike ochorení s negatívnymi uzlinami (alebo 1-3 pozitívnymi uzlinami), ktoré umožnia vyhnúť sa chemoterapii. Jednalo sa o fázu III prospektívnej, randomizovanej, klinickej štúdie testovania rekurencie karcinómu prsníka.

Štúdia skúmala klinický prínos MammaPrintu v porovnaní so štandardnými patologickými kritériami ( alebo pri ich spoločnom využití) vo výbere pacientiek, ktoré by pravdepodobne neprofitovali z použitia adjuvantnej chemoterapie.

Účastníci boli zaradení do kategórií s nízkym a vysokým rizikom rekurencie dvoma spôsobmi: po prvé podľa analýzy tkaniva nádoru s použitím MammaPrint a po druhé s použitím Adjuvant!Online, nástroja, ktorý vypočíta riziko rekurencie karcinómu prsníka na základe bežných klinicko-patologických faktorov.

Pacienti s nízkym rizikom podľa klinického genomického hodnotenia nepodstúpili chemoterapiu, zatiaľ čo pacientom s vysokým rizikom na základe oboch hodnotení bolo odporučené chemoterapiu podstúpiť. Pacienti s nejasným výsledkom boli randomizovaní k použitiu klinického alebo genomického (MammaPrint) hodnotenia k rozhodnutiu o použití chemoterapie.

Štúdia PROMIS

V roku 2015 hodnotila štúdia PROMIS2 (Prospective Study of MammaPrint in Breast Cancer Patients with an Intermediate Recurrence Scor – Prospektívna štúdia MammaPrintu pri karcinóme prsníka u pacientov so stredným rizikom rekurencie (840 pacientov s karcinómom prsníka v počiatočnom štádiu, u ktorých genomický test Oncotype DX určil „stredné“ riziko rekurencie. Cieľom bolo vyhodnotiť zmenu rozhodnutia lekára po zistení výsledku podľa testu MAmmaPrint.

Pri analýze podskupiny 368 pacientov, u ktorých bolo pôvodné rozhodnutie o liečbe (náa základe výsledku testu Oncotype DX) v rozpore s výsledkom MammaPrintu , u 76% prišlo k zmene plánu liečby, kedy bola chemoterapia pridaná alebo zastavená.

Autori štúdie dospeli k záveru, že MAmmaPrint poskytuje klinicky cenné informácie o pacientoch, ktorí boli testom Oncotype DX (podpis 21 génov) klasifikovaní so stredným rizikom a že je možné, že lekári si ho objednajú ako prostriedok na pomoc pri stanovení liečby pre týchto pacientov.

V 79% prípadoch lekári uviedli, že cítia väčšiu istotu, pokiaľ je ich odporúčanie liečby založené na výsledkoch testu MammaPrint.

Štúdia STO – 3

V štúdii publikovanej v roku 2017 bol MammaPrint použitý k analýze 652 pacientov s údajmi z dvadsaťročného sledovania v prospektívnej, randomizovanej štúdii Stockholm Tamoxifen.

Štúdia preukázala, že MammaPrint dokáže identifikovať podskupinu pacientov s mimoriadne nízkym rizikom rekurencie 20 rokov od stanovenia diagnózy (nízke riziko neskoršej (20 rokov) rekurencie).

U týchto pacientov, z ktorých väčšina podstúpila iba dva roky liečby tamoxifénom, bolo pozorované 97% dvadsaťročné špecifické prežitie. U pacientov nízkym rizikom neskoršej recidívy (20 rokov), ktorí po operácii nepodstúpili žiadnu liečbu (chemoterapiu ani hormonálnu terapiu) bola pozorovaná 94% miera špecifického prežitia.

Táto informácia môže lekárom pomôcť rozhodnúť sa, či určitým pacientom odporučiť rozšírenú, štandardnú alebo obmedzenú hormonálnu terapiu. Lekárom i pacientom ponúka viac možností, ako ochorenie liečiť.

SABC 2018 – Abstrakty odborných prednášok Agendia