Čo je MammaPrint?

MammaPrint je genomický test, ktorý analyzuje 70 najdôležitejších génov spojených s rekurenciou (návratom) karcinómu prsníka a klasifikuje pacientky do skupiny s „nízkym rizikom“ a „vysokým rizikom! Vzniku metastáz v priebehu prvých 10 rokoch po stanovení diagnózy a to bez nejednoznačného výsledku v podobe „stredného! Skóre, ako je to pri iných testoch.

%

Jednoznačnosť testu MammaPrint pomáha pacientom a lekárom robiť jednoznačné rozhodnutia týkajúce sa ich liečby.

Štúdia MINDACT preukázala, že 46% pacientiek, u ktorých bolo na základe klinických a patologických faktorov identifikované vysoké riziko vzdialenej rekurencie, MammaPrint preklasifikoval ako genomicky nízkorizikové. Týmto pacientkam nepriniesla chemoterapia významnejší benefit.

Viac o štúdii MINDACT

MammaPrint® …

… podporujú klinické dôkazy najvyššej možnej kvality (úroveň 1A).

… je schválený FDA pre použitie u žien všetkých vekových kategórií.

… je v Európskej únii produktom s CE značkou.

… je validovaný preskúmanými dátami a podporený klinickými dôkazmi najvyššej úrovne z prelomovej, randomizovanej štúdie.

… je odporúčaný medzinárodnými Guidelines pre liečbu pacientiek s karcinómom prsníka v počiatočnom štádiu. 

… zaradili do svojich postupov NCCN a ASCO, ESMO, AJCC a St. Gallen.

Ako prebieha testovanie?

Testy MAmmaPrint a BluePrint je možné vykonať súčasne a na jednej vzorke tkaniva, výsledky sú k dispozícii do desiatich dní.

Komu je MammaPrint určený?

Obidva testy, MAmmaPrint aj BluePrint sú navrhnuté pre ženy všetkých vekových kategórií, ktoré:

    • Sú novo diagnostikované s invazívnym karcinómom prsníka v počiatočnom štádiu (štádium I alebo II)
    • Majú nádor menší než 5cm
    • Majú negatívne lymfatické uzliny alebo 1-3 pozitívne lymfatické uzliny