Průlomové klinické studie 

Více, než 20 let klinického ověřování, 
200 výzkumných projektů, 
stovky publikací v impaktovaných časopisech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microarray In Node-negative and 1-3 node-positive Disease may Avoid ChemoTherapy (MINDACT)

Prospektivní randomizovaná kontrolní studie European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-10041/BIG3-04) fáze III probíhala ve 112 centrech v 9 evropských zemích a zahrnula pacientky s karcinomem prsu (n=6693) ve věku <18-70 let, s +/- lymfatickými uzlinami (LN0-3), s velikostí tumoru T1-T2 a operabilními tumory velikosti T3, ER+/-, HER2+/- .

Cílem studie bylo zjistit, zda lze test MammaPrint® použít k bezpečné de-eskalaci chemoterapie u klinicky vysoce rizikových pacientek s časným stadiem karcinomu prsu.

 

Informace a hlavní výsledky studie MINDACT 

Stockholm tamoxifen (STO-3)

Ve studii publikované v roce 2017 byl MammaPrint použit k analýze výsledků 652 pacientek s daty z dvacetiletého sledování v prospektivní randomizované studii Stockholm Tamoxifen.

Studie prokázala, že MammaPrint dokáže identifikovat podskupinu pacientů s mimořádně nízkým rizikem rekurence 20 let od diagnózy (nízké riziko pozdní (20 let) rekurence).

Sekundární analýza randomizované kontrolní studie Stockholm tamoxifen (STO-3) tamoxifenu vs. bez použití systematické terapie s více než 20letým sledováním provedená ve Stockholmu ve Švédsku zahrnovala 1780 žen po menopauze s klinicky zjištěnými tumory ≤ 3cm a negativními uzlinami, které podstoupily mastektomii nebo lumpektomii a radioterapii mezi lety 1976 – 1990.

 

Informace a hlavní výsledky studie STO-3

 

Neoadjuvant Breast Registry Symphony Trial (NRBTS)

Studie NBRST (NCT01479101) byla navržena tak, aby demonstrovala uplatnění testů MammaPrint a BluePrint v neoadjuvantní předoperační léčbě. Všechny pacientky musely podstoupit neoadjuvantní endokrinní terapii nebo neoadjuvantní chemoterapii a byly sledovány po dobu 5 let.

 

Informace a hlavní výsledky studie NRBTS 

Studie IMPACt: „Measuring the Impact of MammaPrint on Adjuvant and Neoadjuvant Treatment in Breast Cancer Patients: A Prospective Registry“ 

Prospektivní studie IMPACt (NCT02670577) si za svůj primární cíl stanovila vyhodnocení toho, jak lékaři používají výsledky testů MammaPrint a BluePrint a zda testy zvýší nebo sníží důvěru lékařů v jejich léčebné plány.

 

Informace a hlavní výsledky studie IMPACt

2020-21

MINDACT – dlouhodobá data (follow-up 9 let)

2020

NBRST – follow-up

2020

Studie IMPACt

2017

Studie STO – 3

2016

MINDACT

2014

NBRST

Studie MINDACT – Microarray In Node-negative and 1-3 node-positive Disease may Avoid ChemoTherapy 

Plánování adjuvantní chemoterapie

O studii

Prospektivní randomizovaná kontrolní studie European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-10041/BIG3-04) fáze III probíhala ve 112 centrech v 9 evropských zemích a zahrnula pacientky s karcinomem prsu (n=6693) ve věku <18-70 let, s +/- lymfatickými uzlinami (LN0-3), s velikostí tumoru T1-T2 a operabilními tumory velikosti T3, ER+/-, HER2+/- .

Cílem studie bylo zjistit, zda lze test MammaPrint® použít k bezpečné de-eskalaci chemoterapie u klinicky vysoce rizikových pacientek s časným stadiem karcinomu prsu. Primárním cílem bylo přežití bez vzdálených metastáz (DMFS, míra bez události po 5 letech). Mezi sekundární cíle patřilo procento pacientek podstupující chemoterapii podle klinického versus genomického rizika, přežití bez nemoci (DFS) a celkové přežití (OS).

První výsledky, publikované v New England Journal of Medicine v roce 2016, ukázaly, že klinicky vysoce rizikové, ale MammaPrint nízce rizikové  pacientky se mohou vyhnout chemoterapii, aniž by to ohrozilo jejich perspektivy1.  Dlouhodobá data s mediánem sledování 9 let, která byla publikována v letech 2020 na ASCO a 2021, potvrdila a rozšířila výsledky studie z roku 2016 2,3.

Téměř polovina pacientek byla ušetřena podávání adjuvantní chemoterapie a to bez dopadu na výsledky léčby. Studie MINDACT prokázala, že 46% pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit 1.

%

%

95% klinicky vysoce rizikových pacientek s 1 až 3 pozitivními lymfatickými uzlinami, které byly MammaPrint nízkorizikové, neměly po letech bez chemoterapie vzdálené metastázy.2

Klinicky vysoce rizikové ženy nad 50 let s výsledkem MammaPrint nízkorizikové mohou podstoupit méně agresivní léčbu. Měly 8% DMFS po 8 letech, s chemoterapií nebo bez ní 2.

%

1 Studie MINDACT
NEJM, 2016

2 Studie MINDACT Follow-up
JCO 2020

3 Studie MINDACT Follow-up
The Lancet Oncology 2021

Studie MINDACT v pracích českých autorů:

Studie STO-3 – Stockholm tamoxifen (STO-3)

Hledání nádorů s extrémně nízkým rizikem recidivy

O studii

Ve studii publikované v roce 2017 byl MammaPrint použit k analýze pacientek s daty z dvacetiletého sledování v prospektivní randomizované studii Stockholm Tamoxifen. Studie prokázala, že MammaPrint dokáže identifikovat podskupinu pacientek s mimořádně nízkým rizikem rekurence 20 let od diagnózy (nízké riziko pozdní rekurence).

U těchto pacientek, z nichž většina podstoupila pouze dva roky léčby tamoxifenem, bylo pozorováno 97% dvacetileté specifické přežití. U pacientů nízkým rizikem pozdní rekurence (20 let), kteří po operaci nepodstoupili žádnou léčbu (chemoterapii ani hormonální terapii) byla pozorována 94% míra specifického přežití.

Tato informace může lékařům pomoci rozhodnout se, zda určitým pacientkám doporučit rozšířenou, standardní nebo omezenou hormonální terapii. Lékařům i pacientkám nabízí více možností, jak onemocnění léčit.

%

oproti

%

Pacientky s velmi nízkým rizikem, které byly léčeny  tamoxifenem 2 nebo 5 let, měly 97% dvacetileté specifické přežití.4

Pacientky s velmi nízkým rizikem, které po operaci nepodstoupily žádnou léčbu (chemoterapii ani hormonální terapii), měly 94% dvacetileté specifické přežití.4

4 STO-3 analýza
JAMA, 2017

Studie NBRST – Neoadjuvant Breast Registry Symphony Trial (NRBTS)

Předoperační plánování léčby

O studii

Studie NBRST (NCT01479101) byla navržena tak, aby demonstrovala uplatnění testů MammaPrint a BluePrint v neoadjuvantní předoperační léčbě. Všechny pacientky musely podstoupit neoadjuvantní endokrinní terapii nebo neoadjuvantní chemoterapii a byly sledovány po dobu 5 let.

Výsledky studie ukázaly široké spektrum uplatnění pro testy MammaPrint a BluePrint v předoperačním neoadjuvantním užití.  Jednak jak MammaPrint, tak BluePrint přesně předpovídaly pravděpodobnost pCR k neoadjuvantní léčbě a dále BluePrint důsledně re-klasifikoval pacientky z jejich patologického podtypu na jiný molekulární podtyp. Při dlouhodobějším sledování NBRST prokázala, že MammaPrint a BluePrint stratifikují pacientky do různých podskupin s významnými výsledky.

 

%

Ve 22% případech byly nádory překlasifikovány z klinického subtypu do jiného molekulárního podtypu.6

%

ER+ nádory/ BluePrint bazálního typu měly 34% míru pCR u neoadjuvantní chemoterapie (ve srovnání s ≤ 6% u luminálních podtypů).6

%

Pacientky s luminálním typem A léčené pouze neoadjuvantní endokrinní terapií měly po 5 letech 94% DMFS.6

5 NRBTS data
Ann Surg Oncol, 2014

6 NRBTS poster
SABCS 2020

Studie IMPACt – „Measuring the Impact of MammaPrint on Adjuvant and Neoadjuvant Treatment in Breast Cancer Patients: A Prospective Registry“ (NCT02670577)

MammaPrint a BluePrint ovlivňují plánování léčby

O studii

Prospektivní studie IMPACt (NCT02670577) si za svůj primární cíl stanovila vyhodnocení toho, jak lékaři používají výsledky testů MammaPrint a BluePrint a zda testy zvýší nebo sníží důvěru lékařů v jejich léčebné plány.

Studie ukázala, že výsledky testů  byly důsledně používány k informování o plánování léčby. V případech, kdy nebylo klinické riziko a genomické riziko shodné, lékaři a jejich pacientky častěji přizpůsobili svá rozhodnutí genomickým výsledkům. Důležité je, že výsledky studie také prokázaly, že výsledky MammaPrint a BluePrint ve většině případů zvýšily důvěru lékařů v jejich léčebné plány. 7

%

Ve 40% případů BluePrint překlasifikoval nádory z jejich patologického subtypu na jiný molekulární subtyp.7

%

Došlo k 60% snížení použití chemoterapie u pacientek s vysokým klinickým rizikem / MammaPrint nízkým rizikem. 7

%

V 80% měli lékaři a jejich pacientky díky použití testů větší důvěru ve správnost svých léčebných plánů a rozhodnutí. 7

7 IMPACt studie
BMC Cancer 2020

Odkazovaná a citovaná literatura
  1. Cardoso, F., van’t Veer, L. J., Bogaerts, J., Slaets, L., Viale, G., Delaloge, S., et al. (2016). 70-Gene Signature as an Aid to Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer [Online]. New England Journal Of Medicine, 375(8), 717-729. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1602253
  2. Cardoso, F., van ‚t Veer, L., Poncet, C., Lopes Cardozo, J., Delaloge, S., Pierga, J. -Y., et al. (2020). MINDACT: Long-term results of the large prospective trial testing the 70-gene signature MammaPrint as guidance for adjuvant chemotherapy in breast cancer patients [Online]. Journal Of Clinical Oncology, 38(15_suppl), 506-506. https://doi.org/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.506.
  3. Piccart, M., van ‚t Veer, L. J., Poncet, C., Lopes Cardozo, J. M. N., Delaloge, S., Pierga, J. -Y., et al. (2021). 70-gene signature as an aid for treatment decisions in early breast cancer: updated results of the phase 3 randomised MINDACT trial with an exploratory analysis by age [Online]. The Lancet Oncology. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00007-3.
  4. Esserman, L. J., Yau, C., Thompson, C. K., van ‚t Veer, L. J., Borowsky, A. D., Hoadley, K. A., et al. (2017). Use of Molecular Tools to Identify Patients With Indolent Breast Cancers With Ultralow Risk Over 2 Decades [Online]. Jama Oncology3(11). https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2017.1261
  5. WHITWORTH, Pat, Lisette STORK-SLOOTS, Femke A. DE SNOO, et al. Chemosensitivity Predicted by BluePrint 80-Gene Functional Subtype and MammaPrint in the Prospective Neoadjuvant Breast Registry Symphony Trial (NBRST). Annals of Surgical Oncology [online]. 2014, 21(10), 3261-3267 [cit. 2021-03-16]. ISSN 1068-9265. Dostupné z: doi:10.1245/s10434-014-3908-y.
  6. Whitworth P., et al. 5-year outcomes in the NBRST trial: preoperative MammaPrint and BluePrint breast cancer subtype is associated with neoadjuvant treatment response and survival. 2020 San Antonio Breast Cancer Symposium; 2020 Dec 8-11; San Antonio, TX. AACR; Abstract PD9-01. 
  7. SOLIMAN, Hatem, Varsha SHAH, Gordan SRKALOVIC, et al. MammaPrint guides treatment decisions in breast Cancer: results of the IMPACt trial. BMC Cancer [online]. 2020, 20(1) [cit. 2021-03-16]. ISSN 1471-2407. Dostupné z: doi:10.1186/s12885-020-6534-z

Aktuální informace z klinických studií

Aktualizovaná data o výsledcích a přínosu léčby ze studie MINDACT představená na SABCS 2020 posilují skutečnou hodnotu testu MammaPrint u pacientek s karcinomem prsu s nízkým rizikem

11. prosince 2020 – IRVINE, KALIFORNIE., U.S.A., a AMSTERDAM, NIZOZEMSKO – Agendia, Inc., světový lídr v personalizované onkologii karcinomu prsu oznámila, že na další data z průlomové studie MINDACT upozorní Laura van’t Veer, PhD., spoluzakladatelka a vedoucí...

číst více